คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายนันทพล เสริมพล
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 081-4905338
ชื่อ-นามสกุล : นางจรัสศรี ชินวงศ์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 081-3411897
ชื่อ-นามสกุล : พันเอกณัฏฐพล ดิษยบุตร
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 091-8989399
ชื่อ-นามสกุล : นายเยียรยง ศานติธรรม
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0814834405
ชื่อ-นามสกุล : นายพรเทพ ภู่สุวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0627926397
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชช์สิริ แซ่ตั้ง
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0906269978
ชื่อ-นามสกุล : นายมานิจ เจริญสิรกุลชัย
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0894416563
ชื่อ-นามสกุล : นายเสมา ฟุ้งฟู
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0858421241
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสารภี ชูนุกูลพงษ์
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
เบอร์โทร : 0943521594
ชื่อ-นามสกุล : นายยอดธรรม ดิษยบุตร
ตำแหน่ง : ตัวแทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร : 0844224433
ชื่อ-นามสกุล : นายกฤษณพงศ์ ดวงจันทร์
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร : 0906352037
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศิริกานต์ คุสินธ์
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร : 0898154850
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาเสน่ห์ กิตฺติธโร
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
เบอร์โทร : 0860259067
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาสฤษดิ์ สุทฺธิจิตฺโต
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
เบอร์โทร : 0909476187
ชื่อ-นามสกุล : นางขนบภรณ์ แก้วคงคา
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
เบอร์โทร : 0815835994