ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

 ประวัติโรงเรียนวัดหนัง

โรงเรียนวัดหนังเป็นโรงเรียนประถมศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ ๒๐๐ ซอยวัดหนัง ถนนวุฒากาศ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๑๕๐ โทร. ๐๒ – ๔๖๘๒๖๖๒ โทรสาร ๐๒ – ๔๗๖๗๓๙๗ ปัจจุบันสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติการก่อตั้งโรงเรียนและการสังกัดหน่วยงาน

ก่อนปี พ.ศ. ๒๔๗๕ ที่วัดหนังราชวรวิหารเคยมีโรงเรียนราษฎร์เปิดขึ้นอยู่ก่อนแล้ว โดยอาศัยศาลา โรงทึมของวัดเป็นที่เรียน ดำเนินการโดย อาจารย์นารถ เสียงสืบชาติ กับ อาจารย์ขัน คล้ายนาค ครั้นวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๔๗๕ กระทรวงศึกษาธิการ โดยจังหวัดธนบุรีได้จัดตั้งโรงเรียนประชาบาลขึ้นที่วัดหนังโดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลบางค้อ สังกัดอำเภอบางขุนเทียน จังหวัดธนบุรี แผนกโรงเรียน กองการประถมศึกษา กรมสามัญ กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อจังหวัดธนบุรีได้ขยายเขตเทศบาลมาถึงตำบลบางค้อ โรงเรียนประชาบาลตำบลบางค้อ วัดหนัง ได้โอนไปสังกัดเทศบาลธนบุรี เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น โรงเรียนเทศบาล ๔๑ วัดหนัง

พฤษภาคม ๒๔๙๑ ได้มีการยกฐานะครูประชาบาลทั้งประเทศเป็นข้าราชการ โรงเรียนเทศบาลทั่วประเทศจึงได้โอนไปสังกัดแผนกโรงเรียน กองการประถมศึกษา กรมสามัญ โรงเรียนวัดหนัง (โรงเรียนเทศบาล ๔๑ วัดหนัง) จึงได้โอนกลับมาสังกัดกรมสามัญศึกษาอึกครั้งหนึ่ง และได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนวัดหนัง ซึ่งได้ใช้ชื่อนี้มาจวบจนทุกวันนี้ เมื่อได้โอนมาสังกัดกรมสามัญศึกษาแล้ว โรงเรียนวัดหนังได้รับการพิจารณาให้เป็นโรงเรียนทดลองทางวิชาการ โครงการกรุงเทพฯ – ธนบุรี และโครงการทดลองเลื่อนชั้นนักเรียนโดยสอบปลายปีเป็นบางชั้น ของกรมสามัญศึกษา

พ.ศ. ๒๕๐๙ ได้มีการโอนโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลไปสังกัดเทศบาลตามเดิม และโรงเรียนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครไปสังกัดกรุงเทพมหานคร สำหรับโรงเรียนวัดหนังนั้นกระทรวงศึกษาธิการได้ขอสงวนไว้เพื่อเป็นโรงเรียนประถมศึกษาตัวอย่างในการจัดการศึกษา โรงเรียนวัดหนังจึงได้รับการยกเว้น ไม่ต้องโอนไปสังกัดกรุงเทพมหานคร คือยังคงสังกัดกรมสามัญศึกษาเรื่อยมา

พ.ศ. ๒๕๒๓ กระทรวงศึกษาธิการได้รับอนุมัติให้มีการแบ่งส่วนราชการใหม่ ได้เกิดกรมใหม่ขึ้นมีชื่อว่า สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ มีชื่อย่อว่า สปช. โรงเรียนวัดหนังในฐานะที่เป็นโรงเรียนประถมศึกษาจึงได้โอนมาสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๒๓ และสังกัดอยู่ในกลุ่มโรงเรียนกรุงธน (กลุ่ม ๔) สำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (ชื่อย่อว่าสป.กทม.)

พ.ศ. ๒๕๔๗ กระทรวงศึกษาธิการมีการแบ่งส่วนราชการใหม่ คือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีชื่อย่อว่า สพฐ. โรงเรียนวัดหนังจึงได้โอนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และสังกัดอยู่ในกลุ่มโรงเรียนที่ ๕ สำนักงานเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เขต ๓ (ชื่อย่อว่า สพท.กทม.เขต ๓)

พ.ศ. ๒๕๕๓ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบ่งส่วนราชการเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ พร้อมทั้งได้โอนโรงเรียนวัดหนังมาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (สพป. กทม.) จนถึงปัจจุบัน
 ดอกไม้ประจำโรงเรียน
ดอกอินทนิล