กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวอริยา วัฒนก้านตง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางขวัญตา กาญจนปัญญาคม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวกาญจนา พลคำ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวมนพร เอี่ยมสอาด
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุวนันท์ สุทธิสา
ครูผู้ช่วย