กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวอริยา วัฒนก้านตง
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางขวัญตา กาญจนปัญญาคม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวกาญจนา พลคำ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1