กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวอริยา วัฒนก้านตง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0949632121
อีเมล์ : d24060ariya@gmail.com

นางขวัญตา กาญจนปัญญาคม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0922691300
อีเมล์ : kwanta@gmail.com

นางสาวกาญจนา พลคำ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวมนพร เอี่ยมสอาด
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวสุวนันท์ สุทธิสา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1