กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอารมย์ ชัยสวัสดิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางขวัญตา กาญจนปัญญาคม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวอริยา วัฒนก้านตง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2