กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางจันทิรา กุสดิษฐ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายกวีคม รัตนบุรม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวกมลดา น้อยพลี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2