กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางจันทิรา กุสดิษฐ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายกวีคม รัตนบุรม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวจารุวรรณ์ กกุลนิตย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวกมลดา น้อยพลี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1