กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายกวีคม รัตนบุรม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0814926459
อีเมล์ : kaweekom2536@gmail.com

นางสาวอรณิชา นันทพฤทธิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0869371988
อีเมล์ : ornnicha29jaa@gmail.com

นางสาวกมลดา น้อยพลี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0625166251
อีเมล์ : kamonlada56@gmail.com

นางสาวนิดารัตน์ สมธรรม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2