กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายกวีคม รัตนบุรม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวกมลดา น้อยพลี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวนิดารัตน์ สมธรรม
ครูผู้ช่วย