กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา
กฎหมายทั่วไป
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 898.85 KB
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ-พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 225.75 KB
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 251.05 KB
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 446.79 KB
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.98 KB
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 120.47 KB
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 119.57 KB
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.06 MB
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 271.99 KB
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 88.17 KB
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ ฉบับที่ 6 พ.ศ.2545
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 160.1 KB
ระเบียบสำนักนาายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.9 MB
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอำนวยการ
คลิกที่นี่
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มนโยบายและแผน
คลิกที่นี่
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มกฎหมายและคดี
คลิกที่นี่
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริหารงานบุคคล
คลิกที่นี่
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
คลิกที่นี่
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คลิกที่นี่
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คลิกที่นี่
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
คลิกที่นี่
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยตรวจสอบภายใน
คลิกที่นี่
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คลิกที่นี่