กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 137.12 KB
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 71.4 KB
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.09 KB
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2548
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 161.6 KB
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 51.78 KB
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 344.4 KB
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 438.55 KB
ระเบียบ ก.ค.ศ. การออกคำสั่งโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.52 MB
ระเบียบ ก.ค.ศ. การดำเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 339.74 KB
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 214.58 KB
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 178.88 KB
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.15 MB
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 422.39 KB
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 275.7 KB
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 200.02 KB
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 84.03 KB
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.39 KB
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 221.21 KB
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561
การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา และเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.6 MB
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 103.97 KB
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 63.96 KB
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 119.19 KB
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 195.63 KB
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. 2555
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 231.87 KB
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยกรณีความผิดปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. 2549
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 70.36 KB
กฎ ก.ค.ศ. บคลากรทางการศึกษาประจำส่วนราชการหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2550
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 86.75 KB
กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 137.12 KB