ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว

นางดวงใจ เดชภิมล
ช่างครุภัณฑ์ ระดับ 3

นางสุภาพร โฉมมิตร
พี่เลี้ยง

นางสาวรัชนี วิไลศิลป์
พี่เลี้ยง

นางปติมา ชูบุญ
พี่เลี้ยง

นางวรรณา ทับหิรัญ
แม่ครัว

นายธีรสิญจ์ พรหมพิมาน
นักการภารโรง

นางหัตถ์ยาภรณ์ อ่ำพูล
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางอัณศิยา มาพลสุข
พี่เลี้ยง

นางสาวเบญจมาศ พรหมเอาะ
พี่เลี้ยง