ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว

นางดวงใจ เดชภิมล
ช่างครุภัณฑ์ ระดับ 3

นางสุภาพร โฉมมิตร
พี่เลี้ยง

นางสาวรัชนี วิไลศิลป์
พี่เลี้ยง

นางคำภี อ่อนดี
พี่เลี้ยง

นางปติมา ชูบุญ
พี่เลี้ยง

นางสาวมนฤดี แสนมุข
พี่เลี้ยง

นางสุรีย์ คงวัฒนา
แม่ครัว

นางวรรณา ทับหิรัญ
แม่ครัว

นายธีรสิญจ์ พรหมพิมาน
นักการภารโรง