ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว

นางดวงใจ เดชภิมล
ช่างครุภัณฑ์ ระดับ 3

นางสุภาพร โฉมมิตร
พี่เลี้ยง

นางสาวรัชนี วิไลศิลป์
พี่เลี้ยง

นางคำภี อ่อนดี
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางปติมา ชูบุญ
พี่เลี้ยง

นางวรรณา ทับหิรัญ
แม่ครัว

นายธีรสิญจ์ พรหมพิมาน
นักการภารโรง

นางสุภาภรณ์ พุฒบัวทอง
พี่เลี้ยง

นางหัตถ์ยาภรณ์ อ่ำพูล
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางอัณศิยา มาพลสุข
พี่เลี้ยง

นางสาวอรอุมา กังผึ้ง
พี่เลี้ยง

นางสาวเบญจมาศ พรหมเอาะ
พี่เลี้ยง