กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางบุญยิ่ง พรมจารีย์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอนุชิต แว่นจันลา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1