กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางมาลี คำทา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวทิพวรรณ หลุ่งตี้
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางนันทพร แก้วกัญญาติ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1