กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวทิพวรรณ หลุ่งตี้
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 0822797859
อีเมล์ : tipavanlungtee@gmail.com

นางสาวสารภี ชูนุกูลพงษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0870140892
อีเมล์ : chunukulpong2562@gmail.com

นายอธิธนทัศน์ อาจะ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางนันทพร แก้วกัญญาติ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0846111196
อีเมล์ : nanthafda@gmail.com