การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การวางแผนกำลังคน ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.36 MB
การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของสถานศึกษา ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.9 MB
การพัฒนาบุคลากร ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.93 MB
การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 923.97 KB
การส่งเสริม และการรักษา บุคลากรในสถานศึกษา ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.32 MB