ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายชื้น ผ่องอักษร
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 ก.พ. 2475 – 30 พ.ย. 2585
ชื่อ-นามสกุล : นายนารถ เสียงสืบชาติ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ธ.ค. 2485 – 14 ม.ค. 2508
ชื่อ-นามสกุล : นายประหยัด ธีรเนตร
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 ม.ค. 2508 – 1 พ.ย. 2510
ชื่อ-นามสกุล : นายจำนูญ เกียรติมงคล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนัง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2 พ.ย. 2510 – 2 พ.ย. 2523
ชื่อ-นามสกุล : นายกมล เพียรพานิช
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนัง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ต.ค. 2533 – 31 ม.ค. 2534
ชื่อ-นามสกุล : นายบวรสิทธิ์ หุตะเมขลิน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนัง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พ.ค. 2534 – 30 ก.ย. 2535
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร.ต.บุญเลิศ บุญพะเนียด
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนัง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2535 - 20 กันยายน 2548
ชื่อ-นามสกุล : นางลมัยพร แหล่งหล้า
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนัง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 มกราคม 2549 - 29 มกราคม 2552
ชื่อ-นามสกุล : นายรักไทย ธนวุฒิกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนัง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 30 มกราคม 2552 - 3 ตุลาคม 2555
ชื่อ-นามสกุล : นางสุพรรัตน์ สัตตธนชัยภัทร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนัง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 13 กุมภาพันธ์ 2556 - 7 พฤษภาคม 2561
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปิยนุช เปี่ยมวิริยวงศ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนัง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 กรกฎาคม พ.ศ.2561 - 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
ชื่อ-นามสกุล : นางขนบภรณ์ แก้วคงคา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนัง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 25 มิถุนายน 2563 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุวรรณา อ่อนแก้ว
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 30 ตุลาคม พ.ศ.2563 - ปัจจุบัน