ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียนวัดหนัง

นางขนบภรณ์  แก้วคงคา

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนัง

ดำรงตำแหน่งเมื่อ  25 มิถุนายน 2563 - ปัจจุบัน

เบอร์โทรศัพท์  081-5835994

อีเมล์  khanop_khaw@hotmail.com

ข้อมูลรองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวสุวรรณา อ่อนแก้ว

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนัง

เบอร์โทรศัพท์  082-4229611​

อีเมล์  nanaonk31@gmail.com