วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

องค์กรแห่งการเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม
วิถีพุทธชั้นนำ น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สู่สังคมการมีส่วนร่วม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 


 
 
ปรัญชา
 
สุวิชฺชา จริยฺสัมฺปนฺโน เรียนหนังสือให้เก่งและประพฤติตนให้เป็นเด็กน่ารัก
 

 
 
เอกลักษณ์
 
 
"โรงเรียนสะอาด บรรยากาศดี"
 
 
 
อัตลักษณ์
 
ลูก ส.ว.น. ยิ้มสดใส ไหว้งดงาม