วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

โรงเรียนวัดหนัง เป็นสถานศึกษาแห่งความเป็นเลิศ
เชิดชูความเป็นไทย ใช้หลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง
เคียงคู่สู่อาเซียน เรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาสู่ศตวรรษที่ 21
 


 
 
ปรัญชา
 
สุวิชฺชา จริยฺสัมฺปนฺโน เรียนหนังสือให้เก่งและประพฤติตนให้เป็นเด็กน่ารัก
 

 
 
เอกลักษณ์
 
 
"โรงเรียนวิถีพุทธ"
 
 
 
อัตลักษณ์
 
ลูก ส.ว.น. ยิ้มสดใส ไหว้งดงาม