คณะผู้บริหาร

นางขนบภรณ์ แก้วคงคา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0815835994
อีเมล์ : Khanop_Khaw@hotmail.com

นางสาวสุวรรณา อ่อนแก้ว
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 082-4229611
อีเมล์ : nanaonk31@gmail.com​

นางสาวสารภี ชูนุกูลพงษ์
หัวหน้างานวิชาการ
เบอร์โทร : 0870140892
อีเมล์ : chunukulpong2562@gmail.com

นางสาวธาดาทิพย์ รักทอง
หัวหน้าบริหารงานบุคคล
เบอร์โทร : 0988319810
อีเมล์ : tadatip1729@gamil.com

นายวสิษฐ์ น้อยอุดม
หัวหน้าบริหารงานทั่วไป
เบอร์โทร : 0638916154
อีเมล์ : wasitmanmetalblood@gmail.com

นางสาวทิพวรรณ หลุ่งตี้
หัวหน้างานงบประมาณ
เบอร์โทร : 0822797859
อีเมล์ : tipavanlungtee@gmail.com