กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวสารภี ชูนุกูลพงษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวอรณิชา นันทพฤทธิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นายอธิธนทัศน์ อาจะ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2