กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางบุญยิ่ง พรมจารีย์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0870162271
อีเมล์ : eawying@gmail.com