กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวสารภี ชูนุกูลพงษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวอรณิชา นันทพฤทธิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1