ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
คำสั่งคณะกรรมการพิจารณาผล ปีงบประมาณ2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 553.24 KB
คำสั่งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ปีงบประมาณ2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.6 MB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารื้อถอนห้องส้วมเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 153.1 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 155.88 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างฉีดปลวกอาคารพรพิศาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 154.81 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 153.01 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทาแบบฝึกหัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 142.49 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารแบบเตรียมความพร้อมของระดับชั้นอนุบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 156.17 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารแบบฝึกหัดสาหรับเรียนออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 156.45 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทาโรงเรือนทาปุ๋ยหมักชีวภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 153.66 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์(เปลี่ยนกล้องวงจรปิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 151.79 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสพานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ และนักเรียนการศึกษาพิเศษไปทัศนศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 156.09 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศพานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ไปทัศนศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 155.81 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถบัสปรับอากาศไปทัศนศึกษาของระดับชั้นอนุบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 152.03 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทาความสะอาดและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 151.48 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุสาหรับนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 155.07 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษงานวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 154.68 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษตามโครงการต่างๆในโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 157.04 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน(กระเช้ากล้วยไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 156.84 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดแก้วน้ำ แก้วกาแฟ พร้อมจานรอง ลายคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 74.66 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์สาหรับกิจกรรมการเรียนคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 156.41 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดไข้ วัดอุณหภูมิทางหน้าผาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 153.23 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนมเดือนกรกฎาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 154.84 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) สาหรับดื่มช่วงปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 156.74 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) เดือนกุมภาพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 154.45 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนมเดือนธันวาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 156.08 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนม เดือน พฤศจิกายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 156.36 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนมเดือนมกราคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 156.54 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) เดือนมีนาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 155.42 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนม(นมกล่อง) เดือนสิงหาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 151.7 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม ช่วงปิดเทอม (๑๘ พ.ค.๖๓-๓๐ มิ.ย.๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 159.68 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 154.79 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร(ครั้งที่๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 154.8 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 156.36 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสานักงานฝ่ายการเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 154.47 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิชาการสาหรับการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 125.55 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิชาการสาหรับการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 125.26 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 155.16 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ ระดับชั้นอนุบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 155.03 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนสาหรับนักเรียนการศึกษาพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 154.5 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเหรียญรางวัลกีฬาสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 157.16 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 151.99 KB
รายการปริมาณงานและราคา ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปีงบประมาณ2563
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference :TOR)
การแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.13 MB
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.34 MB
สัญญาจ้างก่อสร้าง (สัญญาเลขที่eb ๑/๒๕๖๓)
ประกาศโรงเรียนวัดหนัง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 426.63 KB
ประกาศโรงเรียนวัดหนัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 864.78 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ปีงบประมาณ 64 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)