กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวรินทร์นภา ตลาดเงิน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายกฤษฎา วัฒนศิลป์
ครูผู้ช่วย