คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวอังศนา เหล็กสูงเนิน
ครู คศ.1
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1

นางสาวนพรัตน์ อุดมสุข
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2
เบอร์โทร : 0831984523
อีเมล์ : apple8327@gmail.com

นางสาวดุษณี เนตรทิพย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3
เบอร์โทร : 0822902106
อีเมล์ : sunnund@gmail.com