ปฐมวัย

นางสาวดุษณี เนตรทิพย์
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวอนงค์ลักษณ์ พงษ์ธนู
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวนพรัตน์ อุดมสุข
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวอังศนา เหล็กสูงเนิน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวนิดารัตน์ สมธรรม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวมนพร เอี่ยมสอาด
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2