กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวธาดาทิพย์ รักทอง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายวสิษฐ์ น้อยอุดม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2