กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวธาดาทิพย์ รักทอง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายวสิษฐ์ น้อยอุดม
ครู คศ.1