พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

emotionพันธกิจemotion

  1. จัดการศึกษาระดับปฐมวัย ให้ได้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
  2. จัดการศึกษาระดับประถมศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  3. จัดการศึกษาให้นักเรียนการศึกษาพิเศษได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพและความสามารถ
  4. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และใช้หลักปรัชญาขอเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารและจัดกระบวนการเรียนการสอน
  5. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ
  6. เน้นการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน
  7. ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและให้บริการทางารศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
  8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการเงินและระดมทรัพยากร เพื่อการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  9. พัฒนาวัตกรรมและเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ