คณะผู้บริหาร

นางขนบภรณ์ แก้วคงคา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวสารภี ชูนุกูลพงษ์
หัวหน้างานวิชาการ

นางสาวธาดาทิพย์ รักทอง
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางสาวสิรินภา อมรไพศาลเลิศ
หัวหน้างานบริหารบุคคล

นางสาวทิพวรรณ หลุ่งตี้
หัวหน้างานงบประมาณ