เอกสารงานวิชาการ
ปฏิทินการส่งงานวิชาการ ปลายปี 2565 (อ่าน 42) 12 มี.ค. 66
โครงสร้างลงสมุดพก ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 69) 12 มี.ค. 66
เวลาเรียน ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 36) 12 มี.ค. 66
ตารางสอนครูโรงเรียนวัดหนัง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 498) 21 พ.ย. 62
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 390) 21 พ.ย. 62
ตารางเรียน ป.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 644) 07 มิ.ย. 62
ตารางเรียน ป.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 974) 07 มิ.ย. 62
ตารางเรียน ป.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 819) 07 มิ.ย. 62
ตารางเรียน ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 388) 07 มิ.ย. 62
ตารางเรียน ป.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 476) 07 มิ.ย. 62
ตารางสอนของครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 386) 07 มิ.ย. 62
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 398) 07 มิ.ย. 62
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปี2561 (อ่าน 401) 07 มิ.ย. 62
ตารางเรียน ป.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 367) 07 มิ.ย. 62
แบบบันทึกการแลกเปลี่ยนชั่วโมงการสอน (อ่าน 533) 05 พ.ย. 61
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนวัดหนัง (สพป.กทม.) ปลายปี ปี 2560 (อ่าน 31) 22 ส.ค. 61
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 438) 22 ส.ค. 61
รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 35) 22 ส.ค. 61
รายงานผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560) (อ่าน 475) 22 ส.ค. 61
โครงสร้างหลักสูตรวัดหนัง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) (อ่าน 28) 22 ส.ค. 61
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 37) 22 ส.ค. 61
คู่มือปฏิบัติงานวิชาการ (อ่าน 21) 17 ส.ค. 61
เอกสารลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ (อ่าน 39) 17 ส.ค. 61
แบบประเมินกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ (อ่าน 84) 17 ส.ค. 61
คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน (อ่าน 27) 17 ส.ค. 61
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (อ่าน 75) 17 ส.ค. 61
แนวทางการพัฒนาการวัด ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (อ่าน 20) 17 ส.ค. 61
คู่มือการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (อ่าน 22) 17 ส.ค. 61
เตรียมพร้อมสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 36) 17 ส.ค. 61
คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา (อ่าน 40) 17 ส.ค. 61
แบบประเมินการจัดการเรียนการสอนโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น (อ่าน 36) 17 ส.ค. 61
แบบประเมินการสอนของครูโดยนักเรียน (อ่าน 49) 17 ส.ค. 61
แบบรายงานผลการสอบอ่าน-เขียน ครั้งที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 40) 17 ส.ค. 61
ใบคำร้องขอย้ายออก (อ่าน 45) 17 ส.ค. 61
ใบคำร้องขอคัดสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (อ่าน 45) 17 ส.ค. 61
แผนผังขั้นตอนการขอรับบริการด้านงานวิชาการ (อ่าน 38) 17 ส.ค. 61