จดหมายข่าวชาว ส.ว.น.
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 2/2565 การรับวัคซีนป้องกัน COVID-19 (Pfizer) เข็มที่ 1 และ เข็มที่ 2 (อ่าน 17) 18 พ.ค. 65
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 1/2565 สพป.กทม. ตรวจเยี่ยมและนิเทศการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 18) 18 พ.ค. 65
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 69/2564 รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 22) 30 เม.ย. 65
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 68/2564 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2565 (อ่าน 18) 30 เม.ย. 65
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 67/2564 ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูวัลภา จำนงค์ไว (อ่าน 19) 30 เม.ย. 65
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 66/2564 การประเมินผลการใช้หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ.2565 ตามหลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ.2561 (อ่าน 58) 28 มี.ค. 65
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 65/2564 การฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 (อ่าน 130) 17 มี.ค. 65
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 64/2564 การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นฐาน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 125) 17 มี.ค. 65
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 63/2564 ประชุมภาคี 4 ฝ่าย (อ่าน 505) 13 มี.ค. 65
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 62/2564 การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 67) 03 มี.ค. 65
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 61/2564 การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 57) 03 มี.ค. 65
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 60/2564 สพป.กทม. นิเทศ กำกับ ติดตาม ส่งเสริม และพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน (อ่าน 52) 03 มี.ค. 65
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 59/2564 การอบรมโครงการให้ความรู้ทางการเงินและการลงทุนขั้นพื้นฐานแก่เยาวชนในโรงเรียนธนาคาร (อ่าน 51) 03 มี.ค. 65
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 58/2564 กิจกรรมวันมาฆบูชา และ วันสถาปนาโรงเรียนวัดหนัง (อ่าน 47) 03 มี.ค. 65
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 57/2564 การสอบ O-NET สนามสอบโรงเรียนวัดหนัง (อ่าน 642) 19 ก.พ. 65
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 56/2564 กิจกรรมวันตรุษจีน (อ่าน 631) 19 ก.พ. 65
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 55/2564 การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 2513) 28 ม.ค. 65
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 54/2565 การทำความสะอาดโรงเรียนวัดหนัง (อ่าน 2190) 28 ม.ค. 65
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 53/2564 กลุ่มโรงเรียนบางกรวย สพป.นนทบุรี เขต 1 ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษา 26 มค 65 (อ่าน 787) 27 ม.ค. 65
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 52/2564 สพป.กทม. นิเทศ กำกับ ติดตาม ส่งเสริม และพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน (อ่าน 281) 27 ม.ค. 65
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 51/2564 โรงเรียนวัดหนังตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 (19 มค 65) (อ่าน 265) 27 ม.ค. 65
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 50/2564 โรงเรียนวัดหนังตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 (อ่าน 209) 27 ม.ค. 65
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 49/2564 สพป.กทม. นิเทศ กำกับ ติดตาม ส่งเสริม และพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน (อ่าน 180) 27 ม.ค. 65
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 48/2564 วันคริสต์มาส 2564 (อ่าน 109) 27 ม.ค. 65
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 47/2564 กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ โครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ (อ่าน 89) 29 ธ.ค. 64
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 46/2564 การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา (อ่าน 166) 24 ธ.ค. 64
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 45/2564 ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 (ช่วง นุชเนตร) สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย (อ่าน 149) 22 ธ.ค. 64
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 44/2564 ขอขอบพระคุณ นายแดนชัย เสนาบุตร และครอบครัว (อ่าน 167) 21 ธ.ค. 64
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 43/2564 ขอขอบพระคุณธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (อ่าน 97) 16 ธ.ค. 64
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 42/2564 โรงเรียนวัดหนังสุ่มตรวจหาเชื้อโควิด-19 (อ่าน 99) 16 ธ.ค. 64
จดหมายข่าวชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 41/2564 โรงเรียนวัดหนังรับรางวัลนวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ส่งเสริมให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามทักษะการเรียนรู้ 3R8C (อ่าน 93) 09 ธ.ค. 64
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 40/2564 ต้อนรับเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (On-site) (อ่าน 78) 02 ธ.ค. 64
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 39/2564 การตรวจคัดกรองโควิด-19 ของนักเรียนโรงเรียนวัดหนัง (อ่าน 76) 02 ธ.ค. 64
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 38/2564 เทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก 2564 (อ่าน 105) 26 พ.ย. 64
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 37/2564 การเตรียมความพร้อมสถานศึกษาก่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2.2564 (อ่าน 94) 24 พ.ย. 64
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 36/2564 การประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน On-site วันที่ 1 ธันวาคม 2564 (อ่าน 96) 24 พ.ย. 64
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 35/2564 กฐินพระราชทาน วัดหนังราชวรวิหาร ประจำปีพุทธศักราช 2564 (อ่าน 94) 16 พ.ย. 64
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 34/2564 สพป.กทม. นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินความพร้อมของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 94) 16 พ.ย. 64
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 33/2564 อบรมการใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) (อ่าน 88) 14 พ.ย. 64
จดหมายข่าว ชาว ส.ว.น. ฉบับที่ 32/2564 ฉีดพ่นควันสารเคมีกำจัดยุงลาย (อ่าน 79) 14 พ.ย. 64