ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 246536
รายงานการประเมินภายนอกรอบ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 578 KB 246538
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 246956
ประกาศมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนวัดหนัง ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 267.18 KB 255240
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 247008
คู่มือ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ส.ว.น. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 333.17 KB 247000
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัดหนัง ปีการศึกษา 2560 247016
รายงานประจำปี ปีการศึกษา 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.8 MB 247060
คู่มือกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.9 MB 247038
แบบนิเทศติดตามกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ RAR Archive ขนาดไฟล์ 117.8 KB 247048
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2558 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 835.09 KB 247074
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2558 ระดับปฐมวัย โรงเรียนวัดหนัง RAR Archive ขนาดไฟล์ 786.63 KB 247069
โรงเรียนประชารัฐ 247043
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2557 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 477.94 KB 247076
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2557 ระดับปฐมวัย RAR Archive ขนาดไฟล์ 433.08 KB 247059
ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนวัดหนัง 247094
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2556 ระดับปฐมวัย โรงเรียนวัดหนัง RAR Archive ขนาดไฟล์ 500.98 KB 247085
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2556 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนัง RAR Archive ขนาดไฟล์ 457.44 KB 247121
คำสั่งโรงเรียนวัดหนัง ปี พ.ศ.2564
คำสั่งที่ 3/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.33 MB 50440