ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
E-service เอกสารโรงเรียน
ใบสมัครเข้าเรียนโรงเรียนวัดหนัง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.09 MB 24
แบบคำร้องขอย้ายโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 309.82 KB 3
แบบคำร้องขอคัดสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 298.06 KB 10
แบบคำขอใช้อาคารสถานที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 340.28 KB 9
หนังสือขออนุญาตนำนักเรียนกลับก่อนเวลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 213.81 KB 9
คำสั่งโรงเรียนวัดหนัง ปี พ.ศ.2564
คำสั่งที่ 3/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.33 MB 146677
เอกสารงานวิชาการ
รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.2 MB 23170
>รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 146632
รายงานการประเมินภายนอกรอบ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 578 KB 146452
>รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 146694
ประกาศมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนวัดหนัง ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 267.18 KB 156640
>คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 146524
คู่มือ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ส.ว.น. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 333.17 KB 146645
>รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัดหนัง ปีการศึกษา 2560 146644
รายงานประจำปี ปีการศึกษา 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.8 MB 146808
คู่มือกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.9 MB 146344
แบบนิเทศติดตามกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ RAR Archive ขนาดไฟล์ 117.8 KB 146480
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2558 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 835.09 KB 146430
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2558 ระดับปฐมวัย โรงเรียนวัดหนัง RAR Archive ขนาดไฟล์ 786.63 KB 146790
โรงเรียนประชารัฐ 146517
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2557 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 477.94 KB 146594
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2557 ระดับปฐมวัย RAR Archive ขนาดไฟล์ 433.08 KB 146361
ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนวัดหนัง 146433
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2556 ระดับปฐมวัย โรงเรียนวัดหนัง RAR Archive ขนาดไฟล์ 500.98 KB 146538
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2556 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนัง RAR Archive ขนาดไฟล์ 457.44 KB 146685