ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.2 MB 1
>รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 123460
รายงานการประเมินภายนอกรอบ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 578 KB 123289
>รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 123524
ประกาศมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนวัดหนัง ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 267.18 KB 130113
>คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 123362
คู่มือ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ส.ว.น. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 333.17 KB 123479
>รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัดหนัง ปีการศึกษา 2560 123477
รายงานประจำปี ปีการศึกษา 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.8 MB 123637
คู่มือกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.9 MB 123181
แบบนิเทศติดตามกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ RAR Archive ขนาดไฟล์ 117.8 KB 123317
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2558 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 835.09 KB 123268
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2558 ระดับปฐมวัย โรงเรียนวัดหนัง RAR Archive ขนาดไฟล์ 786.63 KB 123627
โรงเรียนประชารัฐ 123355
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2557 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 477.94 KB 123432
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2557 ระดับปฐมวัย RAR Archive ขนาดไฟล์ 433.08 KB 123191
ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนวัดหนัง 123265
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2556 ระดับปฐมวัย โรงเรียนวัดหนัง RAR Archive ขนาดไฟล์ 500.98 KB 123374
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2556 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนัง RAR Archive ขนาดไฟล์ 457.44 KB 123521
คำสั่งโรงเรียนวัดหนัง ปี พ.ศ.2564
คำสั่งที่ 3/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.33 MB 123506