ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 82362
รายงานการประเมินภายนอกรอบ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 578 KB 82195
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 82428
ประกาศมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนวัดหนัง ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 267.18 KB 86200
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 82268
คู่มือ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ส.ว.น. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 333.17 KB 82383
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัดหนัง ปีการศึกษา 2560 82382
รายงานประจำปี ปีการศึกษา 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.8 MB 82526
คู่มือกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.9 MB 82087
แบบนิเทศติดตามกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ RAR Archive ขนาดไฟล์ 117.8 KB 82223
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2558 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 835.09 KB 82174
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2558 ระดับปฐมวัย โรงเรียนวัดหนัง RAR Archive ขนาดไฟล์ 786.63 KB 82526
โรงเรียนประชารัฐ 82261
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2557 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 477.94 KB 82334
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2557 ระดับปฐมวัย RAR Archive ขนาดไฟล์ 433.08 KB 82094
ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนวัดหนัง 82162
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2556 ระดับปฐมวัย โรงเรียนวัดหนัง RAR Archive ขนาดไฟล์ 500.98 KB 82273
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2556 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนัง RAR Archive ขนาดไฟล์ 457.44 KB 82424
คำสั่งโรงเรียนวัดหนัง ปี พ.ศ.2564
คำสั่งที่ 3/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.33 MB 82412